گروه تجهیزات هتلی و رستورانی حسن نیا

سطل زباله

سطل زباله شنی 1186

سطل زباله

سطل آشغال

سطل زباله

سطل زباله ضد حریق

سطل زباله

سطل لابی چوبی

سطل زباله

سطل پدال دار سفید 20 لیتری

سطل زباله

سطل پدال دار 5 لیتری

سطل زباله

سطل  پدال دار 12 لیتری

سطل زباله

سطل اتاق 602

سطل زباله

سطل اتاق دوجداره 087

سطل زباله

سطل اطاق ضد حريق

سطل زباله

سطل اطاق ضد حريق

سطل زباله

سطل اطاق

سطل زباله

سطل لابی طلایی

سطل زباله

سطل لابی سنگی

سطل زباله

سطل لابی سنگی 1

سطل زباله

سطل لابی سنگی 2

سطل زباله

سطل لابی سنگی 3

سطل زباله

سطل لابی 1

سطل زباله

سطل لابي سنگي طلايي

سطل زباله

سطل لابی 2

سطل زباله

سطل لابی 3

سطل زباله

سطل لابی 4

سطل زباله

سطل لابی 5

سطل زباله

سطل لابی 6

سطل زباله

سطل لابی 7

سطل زباله

سطل لابی 8

سطل زباله
سطل زباله
سطل زباله