گروه تجهیزات هتلی و رستورانی حسن نیا

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پلویی کلاسیک

شفینگ_دیش

شفینگ دیش بیضی پلویی کلاسیک

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی کلاسیک

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی مربع پریمیوم

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پلویی پریمیوم

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی گرد پریمیوم

شفینگ_دیش

شفینگ دیش سوپی پریمیوم

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پلویی رویال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی رویال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش سوپی رویال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی امپریال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش سوپی امپریال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پلویی برقی امپریال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش سوپی برقی امپریال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی برقی امپریال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پلویی برقی امپریال

شفینگ_دیش

شفینگ دیش آرام بند خورشتی گرد

شفینگ_دیش

شفینگ دیش ارام بند پلویی چهار گوش

شفینگ_دیش

شفینگ دیش آرام بند پلویی

شفینگ_دیش

شفینگ دیش مستطیل رومیزی با کاور طلقی

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پایه کوتاه برقی 1.1

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پایه کوتاه برقی 2.3

شفینگ_دیش

شفینگ دیش گرد رومیزی با کاور طلقی

شفینگ_دیش

شفینگ دیش خورشتی طلایی

شفینگ_دیش

شفینگ دیش پلویی طلایی

شفینگ_دیش

سوپ وارمر برقی