گروه تجهیزات هتلی و رستورانی حسن نیا

- قاشق_و_چنگال

انبر اسپاگتی

قاشق_و_چنگال

انبر سالاد

قاشق_و_چنگال

انبر سالاد

قاشق_و_چنگال

انبر یخ

قاشق_و_چنگال

جا یخی

قاشق_و_چنگال

جا یخی دولایه با انیر

قاشق_و_چنگال

جایخی g-3

قاشق_و_چنگال

جا قاشق و چنگال